Obchodné podmienky

I. ÚVOD

Ján Machovčák, sídlom: Paláriková 2845/26, 02201 Čadca, IČO:43934489 ,ktorý je prevádzkovateľom a vlastníkom webového portalu www.sperkyjm.sk (ďalej „Prevádzkovateľ" ), vydáva v súlade s platnou legislatívou SR tieto Všeobecné obchodné podmienky pre webový portál www.sperkyjm.sk


II. IDENTIFIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN:

1.predávajúci:

Ján Machovčák, sídlom: Palárikova 2845/26, 02201 Čadca, IČO:43934489

2. kupujúci:
Zákazníkom sa rozumie užívateľ (všetky fyzické a právnické osoby bez obmedzenia), ktorý má možnosť objednať si produkty na stránke Prevádzkovateľa. Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka zásielka určená. Miestom určenia sa rozumie miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie zásielky. Zásielkou sa rozumie tovar, ktorý je súčasťou ponuky Prevádzkovateľa na stránkach webového portálu.


III. PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY:

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene.

2. Kupujúci sa zaväzuje že potvrdením objednávky potvrdzuje a akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru, prevzatie objednaného tovaru a zaplatí za objednaný tovar stanovenú cenu. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

3. Predmet kúpy. Predmetom kúpy podľa uzavretej kúpnej zmluvy je tovar špecifikovaný čo do výrobku, názvu, druhu, množstva, váhy, rozmerov, ceny apod. v objednávke kupujúceho.


IV. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Zmluvný vzťah vzniká,ak kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Zmluvný vzťah vzniká,ak kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7, ods. 4, pís. b zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri
činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Uskutočnením objednávky kupujúci súhlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov pre obchodné účely spoločnosti.

Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.sperkyjm.sk, v časti "Osobné údaje".

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.sperkyjm.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok
určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane,s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, resp. dodanie tovaru. Vyhradzujeme si právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). V tomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.


VI. DODACIE LEHOTY A PODMIENKY:

Tovar sa doručuje Slovenskou poštou,a.s. – kuriérom. Doba doručenia tovaru závisí od typu platby, ktorá bola pri objednaní tovaru zvolená. Ak je objednaný tovar zaplatený alebo objednaný na dobierku a nachádza sa na sklade, je tovar doručený do 2 pracovných dní. Mimo SR 3 až 5 pracovných dní. Pri platbe vopred, bankovým prevodom, je tovar zasielaný po pripísaní platby na účet.

Poštovné je zdarma.
Tovar posielame ako poistenú zásielku, prostredníctvom kuriéra Slovenskej pošty, a.s.
Tovar si môžete prevziať aj priamo v našej kamennej predajni.

Zásielky do Českej republiky doručujeme prostredníctvom Českej pošty ako poistený cenný list.

Do 70,00 € je poštovné a doprava 5,00 €.

Nad 70,00 € je poštovné a doprava ZDARMA.

Do zahraničia (okrem ČR), posielame tovar prostredníctvom kuriéra - poistenou zásielkou.

Cena dopravy závisí od krajiny doručenia.

Predávajúci neberie na seba zodpovednosť za omeškanie dodávky tovaru spôsobenú meškaním doručovacej služby.


VII. ZÁRUKA

Na všetok tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade potreby v našej kamennej predajni vieme zabezpečiť aj pozáručný servis. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na používanie a údržbu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním.


VIII. REKLAMÁCIE

Pre reklamáciu tovaru platia príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka, taktiež i zákona o ochrane spotrebiteľa. Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu.

Postup pri uplatnení reklamácie:

1. Kupujúci je povinný spísať reklamačný formulár >>

2. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci spolu s reklamačným formulárom na adresu predávajúceho doporučené poistenou zásielkou na adresu :

Ján Machovčák
Palárikova 2845/26
02201 Čadca

Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Odporúčame vám odoslaný tovar posielať ako poistený cenný list.

3. Kupujúci je povinný zvoliť pri preprave taký obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru. V prípade straty zásielky slovenskou poštou, alebo kuriérom predávajúci nenesie za stratu žiadnu zodpovednosť.

4. Kupujúci je povinný predávajúcemu zaslať aj faktúru alebo kópiu faktúry , ktorú obdržal s objednaným tovarom(faktúra slúži ako doklad o kúpe aj v prípade reklamácie).

5. Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Zákazník právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
● odovzdaním opraveného tovaru,
● výmenou tovaru,
● vrátením kúpnej ceny tovaru,
● vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
● odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Formulár na odstúpenie od zmluvy >>

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. V ostatných prípadoch bude kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s opravou tovaru.

Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, , nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru.

Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodborného zásahu do výrobku počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho. Spolu s tovarom odošle kupujúcemu aj kópiu reklamačného protokolu so stanoviskom predávajúceho k reklamácii a záznamom o jej riešení.


ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@sperkyjm.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternantívneho riešenia sporu (ďalej len "ARS"). Formou ARS
môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK


IX. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť najneskôr do doby vyskladnenia tovaru, a to e-mailom alebo telefonicky. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, priezvisko, číslo objednávky a názov objednaného tovaru. V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar, časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 15 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v prípade ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, ak sa tovar už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazne zmenila jeho cena, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. V tomto prípade budeme kontaktovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho riešenia objednávky telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny mu budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak.

Ak je kupujúcim fyzická osoba – spotrebiteľ, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle § 12 odst. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Je potrebné buď vytlačiť alebo spísať ručne formulár o odstúpenie od kúpnej zmluvy. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Tovar objednaný na zákazku, pri ktorom sa platí záloha do výroby (ako sú hlavne snubné prstene, prstene, retiazky a náramky inej veľkosti aké máme aktuálne na sklade), je tovarom zhotoveným podľa osobitných požiadaviek zákazníka a nevzťahuje sa naň možnosť odstúpenia od zmluvy a jeho vrátenia predávajúcemu v zákonnej lehote 14 pracovných dní. Tovar je potrebné vrátiť vrátane prípadných darčekov. Náklady na odoslanie tovaru

Predávajúcemu hradí Kupujúci. Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Tovar zasielajte, prosím, späť v pôvodnom obale, nepoškodený, vrátane príslušenstva (formulár o odstúpení od kúpnej zmluvy,originálny doklad o kúpe, záručný list, návod na použitie, certifikát, atď.). Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie zásielky.

Po doručení tovaru bude kupujúcemu vrátená kúpna cena, resp. jej časť prevodom na ním určený účet, alebo poštovou poukážkou v zmysle zákona najneskôr do 15 dní.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu!

Kúpna cena tovaru, resp. jej časť po odpočítaní nákladov bude kupujúcemu vrátená v súlade s ustanovením príslušného zákona do 15 dní bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.


X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Copyright - všetky práva vyhradené

Všetky obrázky a texty na stránke sú právne chránené. Použitie materiálov z našej stránky vyžaduje náš súhlas!

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.